ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EUROSUPPLY HOOGWERKSYSTEMEN BV

Gevestigd en kantoorhoudend te Moerdijk | Gedeponeerd op 1 januari 2006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Breda.

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten door of vanwege ons aangegaan, zoals strekkende tot verkoop en levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen gelden slechts, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor dat speciale geval of die speciale overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid van deze verkoopvoorwaarden met voorwaarden van de wederpartij prevaleren onze verkoopvoorwaarden en worden die van de wederpartij in ieder geval uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. AANBIEDING

1.1.
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

1.2.
Onze opgave van afmetingen, gewicht, snelheid, brandstof of energieverbruik en andere fabrieksspecificaties geschiedt steeds bij benadering, doch zijn voor ons niet bindend.

1.3.
Bestel- of fabrieksnummers in een aanbieding, orderbevestiging of briefwisseling zijn slechts aanduidingen voor onze binnendienst. Hieraan kan de koper/opdrachtgever geen rechten of aanspraken ontlenen, hoe ook genaamd of in welk vorm dan ook.

 1. TOTSTANDKOMING

2.1. Indien ons aanbod vrijblijvend is komt de overeenkomst tot stand, op het moment dat ons aanbod door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaard, echter wij behouden ons het recht voor ons aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen, behoudens in het geval het een natuurlijke persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consumentenkoop) en deze bevoegdheid niet tevens in de aanbieding van de overeenkomst zelf is opgenomen en die gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd.

2.2.
De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is, op het moment van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij binnen de gestelde termijn.

2.3.
Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als verwerping van ons gehele aanbod ook indien slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten.

2.4.
Indien de wederpartij een bod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden, dan wel wanneer wij aan de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

2.5.
Personeelsleden, die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens ons tot stand te brengen.

2.6.
Het risico voor de juiste ontvangst van telegrafische of telefonische orders/opdrachten is voor de koper/ opdrachtgever. Uitvoering van aldus geplaatste orders/opdrachten, alsmede de daaraan verbonden kosten, komen, ook als deze later verkeerd blijken te zijn ontvangen, voor rekening en kosten van de koper/opdrachtgever.

 1. BETALING

3.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij à contant te geschieden, uiterlijk bij aflevering van de zaken, resp. na het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze termijn geldt als fatale termijn, waarbij koper/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn. Indien betaling na de op- of aflevering wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde prijs te voldoen binnen 30 dagen, welke termijn eveneens fatale termijnen zijn en waarbij koper/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn.

3.2.
Korting of beroep op compensatie door de wederpartij wordt niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een bankgarantie van koper/opdrachtgever te verlangen.

3.4.
Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat zulks kan geschieden in buitenlandse valuta. Indien is overeengekomen dat betaling niet in Euro zal plaatsvinden, komt behoudens andersluidende uitdrukkelijke afspraak, het risico van waardevermindering van de valuta waarin verkocht is t.o.v. de Euro op het tijdstip van betaling aan ons, voor risico van koper/opdrachtgever die aldus verplicht kan worden het prijsverschil tengevolge van de gewijzigde valuta na te betalen.

3.5.
Bij niet-betaling binnen de termijn in dit artikel, is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag van de in dit artikel genoemde betalingstermijnen.

3.6.
Bij niet-betaling binnen de hierboven genoemde termijnen hebben wij het recht het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten, zodra wij genoodzaakt zijn de vordering aan derden ter incasso uit handen te geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten dezen gelijk gesteld met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 125,00, te vermeerderen met BTW.

3.7.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomsten die het langst opeisbaar zijn.

3.8.
Wij zijn gerechtigd in geval van wijzigingen in de persoonlijke of zakelijke situatie van koper/opdrachtgever (zoals o.a. fusie, bedrijfsbeëindiging, faillissement, surséance van betaling, beslaglegging, onder curatelenstelling, liquidatie, insolventie) naar keuze de lopende overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te

verklaren en het verkochte onder ons te nemen, dan wel daartoe zekerheidsstelling te verlangen en in welke situatie onze vordering in ieder geval direct opeisbaar is.

 1. OPSCHORTING/RETENTIERECHT

4.1.
Wanneer de koper/opdrachtgever in gebreke is en ondanks sommatie in gebreke blijft met de verplichting de door ons gevraagde zekerheid te stellen of met enige andere verplichting jegens ons, hebben wij het recht de (koop)overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Krachtens ons geformuleerd eigendomsvoorbehoud hebben wij in het geval van verklaring van ontbinding van de overeenkomst het recht en de toestemming van koper/opdrachtgever het verkochte goed, waarvan de eigendom voorbehouden werd als eigenaar, tot ons te nemen. In een dergelijk geval zijn wij tevens gerechtigd alle door koper/opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar te verklaren en op te eisen.

4.2.
Wij hebben het recht onze prestatie op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar voor of na de door ons te verrichten prestatieverplichtingen voldoet, dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst tot onze kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkend dwingend rechtelijke bepalingen.

4.3.
Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de wederpartij onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken die wij regelmatig met de wederpartij hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook t.a.v. die kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij t.a.v. de zaak in acht dienen te nemen.

4.4.
Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op zaken van de wederpartij indien deze de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak betreft. Het retentierecht wordt niet uitgeoefend indien de wederpartij voor onderhavige kosten voldoende vervangende zekerheid heeft gesteld.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1.
Door ons afgeleverde en/of te leveren zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen m.b.t. door ons aan de wederpartij, krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, van zodanige overeenkomst door de wederpartij aan ons zijn voldaan. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken te verpanden, te vervreemden, te verhuren of onder welke benaming ook aan derden in gebruik af te staan.

5.2.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is onze wederpartij verplicht ons terstond hiervan op de hoogte te stellen.

5.3.
Onze wederpartij is verplicht:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars m.b.t. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verpanden aan ons op de manier dit wordt voorgeschreven in artikel 3:329 BW;
– de vorderingen die onze wederpartij verkrijgt jegens zijn af nemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van ons.

 1. LEVERING

6.1.
Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige opleveringen dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Bij overschrijding van de op leveringstermijn van de geleverde zaak kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper dertien weken na die in gebreke stelling de zaak nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien wij alsnog binnen de gestelde termijn van dertien weken de zaak leveren zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

6.2.
Indien de overschrijding van de vermoedelijke, dan wel vast overeengekomen leveringstermijn van de zaak te wijten is aan overmacht aan onze zijde, zijn wij en de wederpartij niet langer aan de overeenkomst en de daarvan eventueel deel uitmakende inruil gebonden. In dat geval heeft de wederpartij de keuze in te stemmen met een latere levering van de zaak, dan wel ons zo spoedig mogelijk schriftelijk mede te delen van de overeenkomst af te zien.

6.3.
De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen en/of onderdelen.

6.4.
Levering geschiedt af ons bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en op de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven.

 1. LEVERING

De wederpartij is gehouden de zaak op de vastgestelde afleveringstijden in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder verzekering-, vracht- en stallingskosten), conform bij ons (of plaatselijk) geldende tarieven aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht. Bij aflevering elders, op verzoek van de wederpartij en met onze instemming, zijn wij gerechtigd daaraan verbonden meerkosten in rekening te brengen aan de wederpartij. Het risico voor aflevering van zaken buiten de bedrijfsterreinen van ons geschiedt, ongeacht of het transport geschiedt door ons, door koper/opdrachtgever of door derden, voor rekening van koper/opdrachtgever.

6.5.
Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak door ons niet overgedragen. Verzekering en onderhoud van de zaken is voor risico van koper/opdrachtgever vanaf het moment van aflevering.

6.6.
Indien blijkt dat een door de wederpartij verstrekte opgave betreffende essentiële gegevens zoals bouwjaar van de in te ruilen zaak onjuist is of indien blijkt dat de in te ruilen zaak ten tijde van de feitelijke levering in mindere staat verkeert dan bij de inruil is overeengekomen, zal de inruil naar keuze van ons hetzij niet doorgaan, hetzij

geschieden tegen een lager bedrag, met dien verstande dat de verkoopovereenkomst betreffende de door ons verkochte nieuwe of gebruikte zaak in stand blijft.

6.7.
Indien bij verkoop van een zaak, door de koper een andere zaak ingeruild wordt gaat het risico van de in te ruilen zaak eerst op ons over bij in ontvangstneming. Eén en ander heeft tot gevolg dat alle kosten, schades en waardevermindering van de in te ruilen zaak tot aan het tijdstip van in ontvangstneming bij inruil, voor rekening en risico komen van de wederpartij.

 1. RECLAMATIES

7.1.
De wederpartij is gehouden de zaken, zodra deze door hem zijn ontvangen, en/of de werkzaamheden zijn verricht, te keuren en vast te stellen of de zaken in orde zijn en/of de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd.

7.2.
Eventuele reclamaties, zowel ten aanzien van de door ons geleverde hoogwerkers en/of andere zaken, of ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden of ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de zaak, resp. na het verrichten van de werkzaamheden doch uiterlijk acht dagen na factuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

7.3.
Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

7.4.
Reclamaties m.b.t. een bepaald product laten de verplichtingen van de wederpartij m.b.t. andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

7.5.
Ongebruikte onderdelen worden in het algemeen alleen omgeruild of teruggenomen na overleg vooraf en in de originele verpakking.

7.6.
Gevoelige elektronische onderdelen zoals printplaten kunnen uitsluitend omgeruild of geretourneerd worden in de ongeopende originele verpakking.

7.7. Indien retour ontvangen onderdelen door ons geaccepteerd en omgeruild of gecrediteerd worden, geschiedt dit onder aftrek van eventueel door ons betaalde kosten voor de retourzending.

 1. GARANTIE

8.1. Wij garanderen nieuw geleverde hoogwerkers, andere machines en zaken uitsluitend en alleen voor zover daarop fabrieksgaranties van toepassing zijn. In alle andere gevallen, inbegrepen de levering van gebruikte hoogwerkers en andere machines, komt koper/opdrachtgever uitsluitend een beroep op garantie toe, voor zover hem die uitdrukkelijk en schriftelijk op de bevestigde offerte en/of betaalde factuur is verstrekt. Daarbij geldt dat gebreken ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken c.q. onheil, zoals brand- en waterschade buiten iedere garantieaanspraak vallen.

8.2.
Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkwerkzaamheden gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf voltooiing der reparatie. De opdrachtgever tot reparatie dient onmiddellijk na het constateren van het gebrek schriftelijk bij ons te reclameren, waarbij wij in de gelegenheid gesteld worden het gebrek te verhelpen. Elke aanspraak op deze garantie vervalt, indien de schriftelijke reclame ontbreekt en/of indien de

wederpartij of derden, zonder voorkennis of zonder toestemming reeds werkzaamheden hebben verricht om de tekortkoming te verhelpen. Wij zullen ons niet op verval van deze garantie kunnen beroepen indien de absolute noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel aangetoond wordt, zonder dat het herstel door ons uitgevoerd kon worden en de reparatie overigens wel onder een geldige garantie aanspraak valt.

8.3.
Ten aanzien van diensten of werkzaamheden, verricht door derden, gelden de garantiebepalingen die met deze derden door ons zijn overeengekomen.

8.4.
De aanspraak op die bedoelde garantie vervalt voorts in het geval van oneigenlijk gebruik, waaronder o.a. wordt verstaan: overbelading, gebruik van andere brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor de hoogwerker/machine, ander onderhoud dan door ons voorgeschreven en ondeskundige gebruik van de hoogwerker/machine. De garantie omvat voorts niet opgedragen noodreparaties.

8.5.
Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen onderdelen vervangen, worden de te vervangen onderdelen onze eigendom, tenzij anders overeengekomen.

8.6. In geval koper/opdrachtgever op basis van deze voorwaarden rechtsgeldig aanspraak kan maken op garantie zijn alle kosten voor rekening van Eurosupply met uitzondering van de onderdelen, vervolgschade, huurverlet, prijzen vervoerskosten.

 1. OVERMACHT

9.1.
In het geval wij met overmacht geconfronteerd worden waaronder wordt verstaan elke omstandigheid waarmee ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening gehouden kon worden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals in het geval van brand, diefstal, staking, te late zending van zaken door de toeleverancier ten gevolge waarvan wij niet aan onze leveringsverplichting kunnen voldoen, dan wel het geheel slechts onder het maken van aanzienlijk hogere kosten kan worden nagekomen, alsmede voorts daaronder begrepen bedrijfsbezetting, gewijzigde overheidsmaatregelen, verlies of beschadiging tijdens transport, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

10.1.
Onverminderd het bepaalde omtrent garantie zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten.

10.2.
In geval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons, of een van onze leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van ons voorts beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs gelet op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.

10.3.
Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen maatstaf kan zijn voor een beperking van de aansprakelijkheid van ons (bijvoorbeeld omdat wij geen verzekering hebben afgesloten en verzekering evenmin gebruikelijk is) dan zal de te vergoeden schade worden gematigd indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de geleden schade.

10.4.
Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid ingevolge de wet overeenkomst niet reeds verder is beperkt.

10.5.
Voorts zijn wij nimmer aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van enigerlei schade, diefstal (verlies daaronder begrepen) aan/van goederen van de wederpartij en/of van derden, die zich in of aan de zaak bevinden en die wij uit welke hoofde dan ook onder ons hebben. Waar gesproken wordt over goederen van de wederpartij wordt ondermeer bedoeld lading alsmede schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

 1. VRIJWARING

11.1.
De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken ter zake van eventuele door of in verband met het product, dan wel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van ons jegens de wederpartij, ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

11.2.
De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van haar en derden veroorzaakt door een gebrek in een product, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de wederpartij of van haar ondergeschikten, waaronder begrepen het vervaardigen of aanpassen door ons van producten conform de instructies van onze wederpartij.

11.3.
Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen van dit artikel als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waarvoor wij verzekerd zijn en tot het maximum waarvoor wij verzekerd zijn, dan wel waarvoor wij ons hadden behoren te verzekeren, mede gelet op de ter zake in de branche geldende gewoonten.

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1.
Op al onze overeenkomsten met kopers/opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met kopers/opdrachtgevers voortvloeiend uit met hen gesloten overeenkomsten zullen exclusief berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Breda, behoudens ons recht de overigens bevoegde rechter te adiëren en behoudens het geval dat het geschillen betreft die ingevolge de wet bij uitsluiting onder de competentie van de Kantonrechter vallen.

12.2.
De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige (toekomstige) internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

 1. VERTALINGEN

13.1.
Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en er interpretatieverschillen mochten ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend.